Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szabó Csilla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.noraliv.hu domain név alatt üzemeltetett weboldalon elérhető szolgáltatások megrendelésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Irányadó jogszabályok
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A Szolgáltató adatai

Név: Szabó Csilla egyéni vállalkozó
Székhely: 3964 Pácin, Árpád utca 12.
Nyilvántartási szám: 55273062 Adószám: 56607662-1-25
Weblap: www.noraliv.hu
E-mail: noralivinfo@gmail.com Telefon: +36 70 362 5339

A szolgáltatás igénybevétele

A Felhasználónak lehetősége van megrendelni a www.noraliv.hu oldalon megjelenített szolgáltatásokat. A szolgáltatás részleteiről és díjáról a Felhasználó az adott szolgáltatásra kattintva tájékozódhat. A szolgáltatások mellett megjelenített árakat Általános Forgalmi Adó (ÁFA) nem terheli.
A szolgáltatás megrendelése a „Megrendelés” menüpontra kattintva, a Felhasználó nevének, e-mail címének és számlázási címének megadásával, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatásnak a megjelölésével és a megrendelés véglegesítésével kezdeményezhető.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést elutasítsa.
A szolgáltatás megrendelése elutasításra kerülhet többek között az alábbi okokból (kizáró okok):• hisztamin intolerancia, érzékenység, • anorexia nervosa, bulimia nervosa, egyéb táplálkozási zavarok,
• pszichológiai betegségek következményeként kialakult problémák étrendi kezelése,
• 1-es típusú cukorbetegség,
• terhesség, szoptatás alatti időszakban csak tanácsadás vehető igénybe, étrend készítése nem,
• egyéb, egyéni mérlegelés szerint el nem vállalt egészségügyi állapot.
A szolgáltatást 17 év alatti személy nem veheti igénybe. 17. életévét betöltött személy a szülői felügyelet gyakorlására jogosult személy írásos hozzájárulásával veheti igénybe a szolgáltatást.

Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben (e-mailben) kerülnek visszaigazolásra, majd a Szolgáltató, illetve a Felhasználó megállapodnak az együttműködés részleteiről, pontos feltételeiről. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Felhasználó köteles tájékoztatást adni egészségügyi állapotát illetően (különösen korábbi vagy jelenleg fennálló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszerhasználatról stb.).

Amennyiben a Felhasználó étrend készítését rendeli meg a Szolgáltatótól, úgy köteles a Szolgáltató által megküldött kérdőívet és táplálkozási naplót a Szolgáltató részére 15 munkanapon belül kitöltve visszaküldeni.

Amennyiben Felhasználó jelen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. A szolgáltatás díjának visszafizetésére Szolgáltató nem köteles.
A Felhasználó által megrendelt étrend és edzésterv a szolgáltatás díjának megfizetését követő 15 munkanapon belül, e-mail útján kerül a Felhasználó részére megküldésre.

A személyi edzés időtartama 60 perc. Amennyiben bármely okból a Felhasználó nem kívánja igénybe venni a szolgáltatás teljes időtartamát, abban az esetben is köteles a szolgáltatás teljes díjának megfizetésére.

A Felhasználó esetleges késedelmes érkezése miatt a szolgáltatás időtartama nem hosszabbítható meg.

Személyi edzés lemondására a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Ebben az esetben a lemondott alkalmat egy másik, a felek számára alkalmas időpontban kell bepótolni.

Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órán belül kerül sor, a szolgáltatás díja a Szolgáltatót illeti, nem kerül visszatérítésre és az alkalom pótlására sincs lehetőség.

Ajándékkártya vásárlása esetén a Felhasználó által megajándékozott harmadik személy a vásárlástól számított egy hónapon belül köteles kezdeményezni a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt.

A szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó nem köteles képfelvételek készíteni önmagáról, a szolgáltatás eredményességéről.

Fizetési feltételek

A Felhasználó a szolgáltatás díjának megfizetésével jogosult a szolgáltatást igénybe venni.
A szolgáltatás díja készpénzben vagy banki átutalással fizetendő a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a szolgáltatás díjáról szóló számlát e-mailben küldi el a Felhasználó részére.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére nem köteles.

Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó azonban nem gyakorolhatja elállási jogát • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Felhasználó a szolgáltatás díjának megfizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljesítését részére megkezdje. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elállási jogát elveszíti.

A szerződés megszüntetése

• Közös megegyezéssel: A Felhasználó és a Szolgáltató a közöttük létrejött jogviszonyt írásba foglalt közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
• Felmondással: A Felhasználó és a Szolgáltató a közöttük létrejött hosszútávú jogviszonyt (mely szolgáltatás rendszeres teljesítésére irányul) bármikor, indokolás nélkül, e-mail üzenet útján felmondhatja. A felmondási idő a másik fél értesítésétől számított 30 nap. Egyszeri szolgáltatás esetén, a szolgáltatás jellegéből fakadóan felmondásra nincs lehetőség.
• Azonnali hatályú felmondással: Azonnali hatályú felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a Szolgáltató részéről került sor, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a szolgáltatás teljes díját megfizetni, valamint a Szolgáltató kárát megtéríteni.

Felelősségkorlátozás

A szolgáltatást mindenki saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó betegségéből, egészségügyi állapotából eredő következményekért.
A szolgáltatás célja a Felhasználó egészségének, állapotának javítása, azonban a szolgáltatás nyújtása nem eredménykötelem. A szolgáltatás eredményességének (pl. súlycsökkenés) elmaradásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben az edzéstervet vagy az étrendet a Felhasználó nem tartja be maradéktalanul, úgy annak eredményéért kizárólag a Felhasználó felelős. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy a Felhasználó betartja-e a Szolgáltató által meghatározott edzéstervet vagy étrendet, ezért a szolgáltatás díjának visszakövetelésére nincs lehetőség sem a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással, sem más okból.
A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
A Felhasználó a szolgáltatások megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat megrendelési szándéktól.

Szerzői jog

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a szolgáltatások nyújtása során és a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.
A weboldalon és a Szolgáltató által összeállított étrendekben, edzéstervekben, egyéb dokumentumokban található valamennyi tartalom a Szolgáltató szellemi termékeit képezik és azok felhasználásához a Szolgáltató írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet, edzéstervet és más egyéb dokumentumot vagy azok részleteit harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben a Felhasználó jelen kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató kártérítésre jogosult.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő szóban vagy írásban:
E-mail: noralivinfo@gmail.com Telefon: +36 70 362 5339 Levelezési cím: 3964 Pácin, Árpád utca 12. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: • a fogyasztó neve, lakcíme, • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: • Fogyasztóvédelmi hatóság: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu • Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. • Békéltető Testület: A fogyasztói panasz elutasítása esetén, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell o a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, o a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, o az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, o a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, o a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, o a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, o a testület döntésére irányuló indítvány, o a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu Az egyes Békéltető Testületek elérhetőségei: o Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: +36-72/507-154 E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Honlap: www.baranyabekeltetes.hu o Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: (+36) 76 501 525, 501 532 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu o Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976 E-mail: bekeltetes@bmkik.hu o Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám: 46/501-091, 46/501-871 E-mail: bekeltetes@bokik.hu Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu o Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszám: 06-1-488-2131 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap: www.bekeltet.bkik.hu o Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu o Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310 E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Honlap: www.bekeltetesfejer.hu o Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217 E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu o Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745 E-mail: bekelteto@hbkik.hu o Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. Telefonszám: +36 36 416-660/105 E-mail: bekeltetes@hkik.hu o Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-30. Telefonszám: 20/373-2570 E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu o Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-010 E-mail: bekeltetes@kemkik.hu Honlap: www.kemkik.hu o Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. Telefonszám: 06-32-520-860 E-mail: nkik@nkik.hu Honlap: www.nkik.hu o Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu o Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-000, 06-82-501-026 E-mail: skik@skik.hu Honlap: www.skik.hu o Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-420-180 E-mail: bekelteto@szabkam.hu o Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszám: 06-74-411-661 E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu o Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszám: 06-94-312-356, 06-94-506-645 E-mail: bea@vmkik.hu o Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszám: 06-88-814-121 E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu o Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Honlap: www.bekelteteszala.hu/ • Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáját ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. Az így létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és nem kerül iktatásra.
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.
Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor egyoldalúan módosíthatja. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A www.noraliv.hu böngészésével, továbbá szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.


2023. Június 13.